2 νεες ανακλησεις σημερα απο τον ΕΟΦ:

Ανάκληση της παρτίδας 602789 του συμπληρώματος διατροφής SHRED SIX STAR της
εταιρείας Lovate Health Sciences, Καναδά.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Τις διατάξεις της υπ? αριθ. Υ1/Γ.Π.127962/03/27.2.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 395 Β)
3. Τo υπ? αριθ. 55374/16.6.2017 έγγραφο του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση της παρτίδας 602789 του συμπληρώματος διατροφής SHRED SIX STAR, λόγω
παρουσίας της μη εγκεκριμένης ουσίας yohimbine. Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Lovate Health
Sciences, Καναδά και διακινήθηκε από την εταιρεία NaskorSports BV, Ολλανδίας. Διακινείται σαν
συμπλήρωμα διατροφής.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα οφείλουν να
επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά,
ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Επίσης να ενημερώσουν τον ΕΟΦ στην περίπτωση που το προϊόν εξήχθη σε άλλη χώρα.
Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται
υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

----------


Ανάκληση των παρτίδων EPRL629414, EPRL08315 ΚΑΙ EPRW08315 του συμπληρώματος
διατροφής Pre Rage.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Τις διατάξεις της υπ? αριθ. Υ1/Γ.Π.127962/03/27.2.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 395 Β)
3. Τo υπ? αριθ. 55373/16.6.2017 έγγραφο του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση των παρτίδων EPRL629414, EPRL08315 ΚΑΙ EPRW08315 του συμπληρώματος
διατροφής Pre Rage, λόγω παρουσίας του μη εγκεκριμένου νεοφανούς τροφίμου (novel food) σαν
συστατικό Agmantine Sulfate. Το προϊόν παράγεται στις ΗΠΑ από την εταιρεία Elite Labs LLC και
διακινήθηκε από την εταιρεία NaskorSport BV, Ολλανδίας. Διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελλάδα οφείλουν να
επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά,
ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Επίσης να ενημερώσουν τον ΕΟΦ στην περίπτωση που το προϊόν εξήχθη σε άλλη χώρα.
Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται